Общи условия за използване на сайта на Фондация „Стража“

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на Фондация „Стража“, със седалище и адрес на управление: град София 1784, район Младост, бул.„Цариградско шосе“ No133, етаж 7, офис 729А, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ с ЕИК 206576955 (в текста по-долу „Фондация/(та)“, „ние“, „нашият/нашата/нашите“ или „нас/на нас“).

Адресът на сайта на Фондацията е www.strazha.bg (в текста по-долу „Сайта(ът)“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Фондацията, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Сайта. Чрез достъпа до (зареждането на) Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте Сайта.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, предоставени от Сайта на Фондацията. "УСЛУГА/и" на Сайта включват:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайта;
 • участие във форумите на Сайта чрез коментиране, оценяване на вече публикувани мнения;
 • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Фондацията се намира в договорни отношения и от името на което Фондацията има право да предоставя допълнителна информация за негови услуги на регистрирани и нерегистрирани Потребители на Сайта, които са дали съгласието си за това.

II. Услуги

С посещението на сайта на Фондацията вие може да се възползвате от следните услуги:

 • Предоставяне на информация от сайта
 • Визуализиране на информация базирана от данните публикувани от официалния сайта на Народното събрание www.parliament.bg
 • Публикуване на статии
 • Коментиране под статиите
 • Поставяне на положителна или отрицателна оценка на коментарите или статиите
 • Създаване на потребителски профил, чрез който можете да коментирате, поставяте положителни или отрицателни оценки и пишете сами статии в секцията „Блог“ на Сайта

III. Собственост

Сайтът е собственост на Фондация „Стража“ Съдържанието на Сайта и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

IV. Поверителност

Фондация „Стража” е администратор на лични данни. Във връзка с използването на услугите на Сайта, ние обработваме лични данни при условията на нашата Декларация за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Тази декларация е неразделна част от Общите условия.

Сайтът се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Сайтът изготвя вътрешни статистики със събраната информация.

V. Ограничаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на Сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“.

Сайтът не носи отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в Сайта.

Услугите на Сайта се предоставят на Потребителите без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Сайтът и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори при предварително предупреждение за възможността от възникването им.

Сайтът и неговите партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на Сайта. Сайтът си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. Обезщетение

Вие се съгласявате да предпазите Фондацията от отговорност, както и да го обезщетите в случай че възникнат дължими суми, разходи и задължения, включително такива за адвокатски хонорари в разумен размер, във връзка с (а) използването на Сайта, публикуването или изпращането на съобщения или информация на нашия Сайт от Вас или от упълномощени от Вас потребители; (б) нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия, включително и без ограничение, нарушение на дадени от Вас декларации и предоставени гаранции; (в) нарушение от Ваша страна на права на трети лица, включително и без ограничение, на права на защита на лични данни, права във връзка с публичното оповестяване на информация, авторски права или права на интелектуална собственост; (г) нарушение от Ваша страна на закон, правило или разпоредба на Република България или друга държава; (д) предявяване на искове за обезщетение на вреди, настъпили в резултат на информация и материали, които сте предоставили на Фондацията; или (е) всеки осъществен достъп и ползване на Сайта от трето лице, което Вие сте оправомощили да действа от Ваше име.

VII. Промени

Фондацията си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Политиката за поверителност по всяко време, като своевременно публикува тези промени в Сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

VIII. Кодекс за поведение на потребителя

Този раздел съдържа общи насоки как да използвате Сайта, без да навредите на себе си или да накърните правата на другите. Обръщаме се към Вас като потребител с молба да използвате Сайта, зачитайки и проявявайки уважение към останалите потребители и техните права. Използвайки нашия Сайт, Вие се съгласявате да не:

 • публикувате или огласявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, би могло да възпрепятства нормалното използване на Сайта от други потребители;
 • нарушавате или подтиквате други лица към нарушаване на закона;
 • публикувате или разпространявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, е оскърбително, обидно, клеветническо, цинично, порнографско или със сексуален подтекст, незаконно, целящо сплашване, съставляващо нарушение на правилата за защита на личните данни и поверителността на информацията на трети лица или неприемливо по други причини;
 • публикувате или разпространявате по друг начин съдържание, което, по наша преценка, изобразява неприемливи актове на насилие;
 • заплашвате или се държите по начин, който цели сплашване, упражнявате принуда, обиждате, клеветите, проявявате форма на дискриминация или унижение, нарушавате правата на други лица, включително правата на тези лица на защита на личните им данни;
 • извършвате или допускате извършването на действия, които могат да съставляват нарушение на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост на Фондацията, съответните титуляри на тези права, доставчици или други трети лица;
 • споделяте поверителна информация;
 • предприемате действия, които увреждат или могат да увредят, възпрепятстват, прекратяват достъпа, затруднят функционирането, прекъснат или по друг начин попречат на функционирането на Сайта, публикуваните на него материали или използвания софтуер или хардуер;
 • получавате или се опитвате да получите неразрешен достъп до Сайта или части от него;
 • получавате или се опитвате да получите лични данни или поверителна информация от трети лица, използващи Сайта;
 • изопачавате или публикувате невярна информация за гласуване, заседание, нещо или някого;
 • се регистрирате като или от името на друго лице, представяте се за друго лице, опитвате да използвате чужда или фалшива самоличност или давате невярна информация за своята самоличност и възраст;
 • умишлено прехвърляте или изпращате данни, които съдържат вируси, зловреден софтуер, шпионски софтуер, приложения за следене на поведението на потребителя с цел непоискана реклама и други зловредни програми или сходни компютърни кодове, разработени с цел да увредят функционирането на компютърен софтуер, хардуер или на Сайта;
 • продавате, рекламирате, популяризирате или изразявате откритата си подкрепа за продукти или услуга;
 • използвате Сайта за изпращане на верижни писма, нежелана поща, „спам“ материали или други форми на групова комуникация.

Фондацията може да отхвърли или премахне публикации, на Сайта, ако (по свое усмотрение) прецени, че е извършено някое от изброените по-горе неразрешени действия. В допълнение към всички законови средства за защита на правата и интересите ни и ако преценим, че сте нарушили или е вероятно да нарушите изброените по-горе ограничения, ще предприемем необходимите според нас действия, за да отстраним или предотвратим нарушението, включително и без ограничение, като премахнем незабавно съответните материали от статията. Ще оказваме пълно съдействие на компетентните органи, действащи въз основа на съдебно решение или друг акт, поискали от нас да разкрием самоличността на лице, публикувало такива материали / информация. Фондацията не е длъжно да приема статиите, написани от потребители, ако прецени, че не отговарят на условията посочени в Сайта.

IX. Линкове към трети страни

За улеснение на потребителите на нашия Сайт можем да Ви предоставим удобни линкове към страниците в интернет на други благотворителни организации и наши партньори. Нашият Сайт може да съдържа и линкове към интернет страниците на трети лица.

Ако изберете да използвате тези линкове, моля, имайте предвид, че ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, като всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници, следва да бъдат отнесени към съответните администратори на страниците.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия за ползване и Политиката за поверителност няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашия Сайт.

X. Достъп и нерегламентирана намеса

Ако срещате затруднения при използването на нашия Сайт от определени браузери или софтуер или желаете да ни помогнете да подобрим условията за достъп, моля свържете се с нас на имейл info@strazha.bg. Ние ценим Вашите коментари и Вашите предложения ще ни помогнат за подобряване на Сайта.

Вие декларирате, че няма да използвате роботи, „спайдери”, „скрейпъри” или други автоматични средства за достъп до Сайта за каквито и да е цели, без изричното ни писмено разрешение за това. В допълнение, Вие се съгласявате да не (а) предприемате действия, които по наша преценка натоварват или биха могли необосновано или непропорционално да натоварят нашата инфраструктура; (б) възпрепятствате или правите опит за възпрепятстване на нормалното функциониране на Сайта или извършваните чрез нея дейности; или (в) избягвате предприети от нас мерки за предотвратяване или ограничаване на достъпа до Сайта.

XI. Прекратяване

Както Вие, така и ние можем да прекратим възможността Ви да използвате Сайта по всяко време поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Сайта и в случай на (а) нарушение на настоящите Общи условия; (б) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите потребители или в случаите в които накърнявате доброто име на Фондацията или използвате събраните данни, за откровена дезинформация или фалшива информация.

XII. Данни за връзка с нас

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с нашия Сайт или настоящите Общи условия за ползване, моля, свържете се с нас. Можете да ни пишете на: info@strazha.bg. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .